Title of the document

 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको

Attachments:
Download this file (Cover Letter.PDF)Cover Letter.PDF[ ]813 kB2019-02-10 15:22
Download this file (आयुर्वेद समुह सहायक तह.pdf)आयुर्वेद समुह सहायक तह.pdf[ ]2101 kB2019-02-10 07:48
Download this file (ज.न. समुह सहायक तह.pdf)ज.न. समुह सहायक तह.pdf[ ]3363 kB2019-02-10 07:51
Download this file (डेन्टिष्ट्रि समुह सहायक तह.pdf)डेन्टिष्ट्रि समुह सहायक तह.pdf[ ]687 kB2019-02-10 07:53
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम अ.न.मी..pdf)प.हे.न समुह पदनाम अ.न.मी..pdf[ ]12709 kB2019-02-10 10:38
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम क.न. अधिकृत.pdf)प.हे.न समुह पदनाम क.न. अधिकृत.pdf[ ]698 kB2019-02-10 10:38
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम क.न.। प.हे.न. निरिक्षक.pdf)प.हे.न समुह पदनाम क.न.। प.हे.न. निरिक्षक.pdf[ ]850 kB2019-02-10 10:40
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम प.हे.न..pdf)प.हे.न समुह पदनाम प.हे.न..pdf[ ]803 kB2019-02-10 10:41
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम बरिष्ठ। मा.शि.का.pdf)प.हे.न समुह पदनाम बरिष्ठ। मा.शि.का.pdf[ ]1408 kB2019-02-10 10:42
Download this file (प.हे.न समुह पदनाम सि.अ.न.मी..pdf)प.हे.न समुह पदनाम सि.अ.न.मी..pdf[ ]2186 kB2019-02-10 10:44
Download this file (पद नमिलेका सहायक तह.pdf)पद नमिलेका सहायक तह.pdf[ ]686 kB2019-02-10 10:48
Download this file (फार्मेसी समुह सहायक तह.pdf)फार्मेसी समुह सहायक तह.pdf[ ]777 kB2019-02-10 10:49
Download this file (फिजियोथेरापी समुह सहायक तह.pdf)फिजियोथेरापी समुह सहायक तह.pdf[ ]698 kB2019-02-10 10:50
Download this file (मे.ल्या.टे. समुह सहायक स्तर.pdf)मे.ल्या.टे. समुह सहायक स्तर.pdf[ ]1869 kB2019-02-10 10:53
Download this file (मेडिकल रेकर्डर समुह सहायक तह.pdf)मेडिकल रेकर्डर समुह सहायक तह.pdf[ ]797 kB2019-02-10 10:54
Download this file (रेडियोग्राफर समुह सहायक तह.pdf)रेडियोग्राफर समुह सहायक तह.pdf[ ]1029 kB2019-02-10 10:57
Download this file (हे.ई समुह पदनाम अ.हे.ब..pdf)हे.ई समुह पदनाम अ.हे.ब..pdf[ ]10934 kB2019-02-10 11:04
Download this file (हे.ई समुह पदनाम ग्रा.स्वा.का। जुनियर अ.हे.ब..pdf)हे.ई समुह पदनाम ग्रा.स्वा.का। जुनियर अ.हे.ब..pdf[ ]977 kB2019-02-10 15:12
Download this file (हे.ई समुह पदनाम ज.स्वा.अ..pdf)हे.ई समुह पदनाम ज.स्वा.अ..pdf[ ]1094 kB2019-02-10 15:12
Download this file (हे.ई समुह पदनाम ज.स्वा.नी..pdf)हे.ई समुह पदनाम ज.स्वा.नी..pdf[ ]1305 kB2019-02-10 15:12
Download this file (हे.ई समुह पदनाम सि.अ.हे.ब.pdf)हे.ई समुह पदनाम सि.अ.हे.ब.pdf[ ]4814 kB2019-02-10 15:18
Download this file (हे.ई समुह पदनाम हेल्थ असिष्टेण्ट.pdf)हे.ई समुह पदनाम हेल्थ असिष्टेण्ट.pdf[ ]7150 kB2019-02-10 15:12
Download this file (हे.ई समुह सि.अ.हे.ब. अधिकृत.pdf)हे.ई समुह सि.अ.हे.ब. अधिकृत.pdf[ ]1852 kB2019-02-10 15:11
Download this file (हेल्थ एजुकेशन समुह सहायक तह.pdf)हेल्थ एजुकेशन समुह सहायक तह.pdf[ ]700 kB2019-02-10 15:11

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय