Title of the document

 

Nepal Demographic Health Survey

 

 

SN Particulars Action
1. 1996 Nepal FHS Final Report Download
2. 2001 Nepal DHS Final Report Download
3. 2006 Nepal DHS Final Report Download
4. 2011 Nepal DHS Final Report Download
5. 2016 Nepal DHS Final Report Download
6. 2016 Nepal DHS Final Report Download
7. 2001 Nepal DHS Fact Sheet_English Download
8. 2016 Nepal DHS Inforgraphic- English  Download
9. 2016 Nepal DHS Key Findings_English Download
10. 2016 Nepal DHS Key Findings_Nepali Download
11. 2016 Nepal DHS Wall Chart_English Download
12. 2016 Nepal DHS Wall Chart_ Nepal Download
13. NDHS Key Finding Video Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय