Title of the document

 

Forms/Formats

 

SN Particulars Action
1. Draft of Annual Review format for local level review View/Download
2. Draft of Annual Review format for Provincial Review View/Download
3. Draft of Hospital Template for Review View/Download
4. प्रदेश तहको बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन View/Download
5. स्थानीय तहको बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन View/Download
6. Transfer Application Form View/Download
7. Property Details Form View/Download
8. Upgrading Application Form View/Download
9. Promotion Application Form View/Download
10. Leave Application Form View/Download
11. Abnormal Leave Application Form View/Download
12. Performance Evaluation Form for Health (Non-Gazetted) View/Download
13. Performance Evaluation Form for Health (Gazetted) View/Download
14. Safath Grahan Form for Health Personnel View/Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय