Title of the document

 

संघीय संरचना तथा तेरिज

 

 

 

SN Particulars Action
2 Federal MoHP Structures Download
2 MoHP and Departments ToR    Download
3 गाँउ पालिकाहरुको स्वास्थ्य शाखा संगठन संरचना Download
4 प्रदेश सामाजिक बिकास (स्वास्थ्य) मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज Download
5 मन्त्रालय तथा बिभागको कार्यबिबरण Download
6 प्रदेश स्वास्थ्य संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज Download
7 संघीय तथा प्रादेशीक स्वास्थ्य संरचना तथा तेरिज Download
8 स्वास्थ्य चौकी तराई र उपत्यका जिल्लाको दरबन्दी तेरीज Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय