Title of the document

 

स्वास्थ्य नीति तथा संक्षिप्त नीतिहरू

 

 

SNParticularsAction
  15th_Plan_Final1-Nepali Download
  15th Plan Health Only-updated Download
  15th Plan Population Only-updated Download
  15th Plan  Health and Population Major Programs-updated Download
  15th Plan Health_Game Changer-updated Downlaod
Constitution of Nepal 2072_Nepali Download
Constitution of Nepal 2072_English Download
National Health Policy 2071_Nepali Download
Health Content_Constitution of Nepal 2072 Download
NHP 2071_Nepal Download
​नेपाल सरकार द्वारा मिति २०७४/०५/१५ मा गठित उचचस्तरिय स्वास्थ्य नीति निर्माण  Download
National health policy- 2076 Download
स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  निर्माण तथा सेवा समन्धी कार्यविधि २०७५ ( प्रथम संसोधन २०७६) Download
     

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय