Title of the document

 

समायोजन मिलानको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(आठौं सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
89 220592 Download
291 175515 Download
309 221259 Download
360 220128 Download
564 233707 Download
596 233352 Download
687 229293 Download
727 233958 Download
739 191215 Download
805 222484 Download
819 217362 Download
844 221656 Download
848 221968 Download
895 228475 Download
899 221833 Download
967 215155 Download
1002 220589 Download
1067 226009 Download
1222 214758 Download
1239 141474 Download
1244 137643 Download
1270 149794 Download
1310 192930 Download
1320 232808 Download
1328 227347 Download
1390 220158 Download
1451 217515 Download
1522 178190 Download
1558 180502 Download
1565 223212 Download
1568 234019 Download
1572 226545 Download
1582 184432 Download
1630 220885 Download
1691 227602 Download
1696 233178 Download
1712 224316 Download
1739 188341 Download
1861 226452 Download
1866 228662 Download
1895 234425 Download
1928 173346 Download
1954 222007 Download
1959 221870 Download
2013 185468 Download
2023 226291 Download
2041 220952 Download
2048 234157 Download
2056 229701 Download
2064 227724 Download
2068 187631 Download
2079 220442 Download
2103 191463 Download
2180 205042 Download
2198 224967 Download
2199 224480 Download
2230 227336 Download
2245 233722 Download
2251 191912 Download
2262 205932 Download
2269 231324 Download
2274 206424 Download
2289 206931 Download
2300 224213 Download
2307 234679 Download
2326 233573 Download
2367 232853 Download
2374 220286 Download
2381 224136 Download
2398 188852 Download
2404 229689 Download
2432 223037 Download
2444 188568 Download
2494 205011 Download
2509 230004 Download
2523 185632 Download
2529 233188 Download
2550 206535 Download
2557 224174 Download
2563 224608 Download
2610 220805 Download
2652 206862 Download
2662 227976 Download
2777 231455 Download
2804 224819 Download
2836 229939 Download
2954 230749 Download
3076 201237 Download
3115 207077 Download
3133 222398 Download
3181 234130 Download
3213 227925 Download
3222 215130 Download
3250 230290 Download
3276 209362 Download
3277 181094 Download
3278 222581 Download
3281 213804 Download
3282 229947 Download
3284 227427 Download
3285 224164 Download
3286 223566 Download
3287 221239 Download
3288 230014 Download
3289 233467 Download
3291 221690 Download
3293 215937 Download
3294 215786 Download
3297 228799 Download
3300 188283 Download
3301 233964 Download
3302 232197 Download
3303 154661 Download
3304 233327 Download
3305 233042 Download
3307 174213 Download
3308 222365 Download
3309 180669 Download
3310 222608 Download
3311 224690 Download
3312 221431 Download
3313 227934 Download
3314 224167 Download
3315 181887 Download
3316 234614 Download
3317 211433 Download
3318 229641 Download
3319 221725 Download
3320 211150 Download
3321 228552 Download
3322 230115 Download
3324 227923 Download
3325 178661 Download
3328 179381 Download
3329 233092 Download
3330 211734 Download
3331 232888 Download
3332 221496 Download
3333 232238 Download
3334 229801 Download
3335 226615 Download
3336 226472 Download
3337 206919 Download
3338 171529 Download
3339 227680 Download
3340 227875 Download
3341 233229 Download
3342 223716 Download
3343 223046 Download
3344 233013 Download
3345 229386 Download
3348 227173 Download
3349 232259 Download
3351 226977 Download
3352 214213 Download
3353 233953 Download
3354 222970 Download
3355 177344 Download
3356 163050 Download
3357 222180 Download
3358 230401 Download
3359 224259 Download
3361 223268 Download
3362 213513 Download
3363 212936 Download
3364 224293 Download
3368 152890 Download
3369 233720 Download
3370 224178 Download
3371 222621 Download
3372 234639 Download
3373 220462 Download
3374 223285 Download
3375 228164 Download
3376 224758 Download
3377 211047 Download
3379 226937 Download
3380 232796 Download
3382 210026 Download
3383 175281 Download
3385 179523 Download
3386 225823 Download
3391 233752 Download
3392 230090 Download
3393 223455 Download
3394 219759 Download
3395 221120 Download
3396 210719 Download
3397 233962 Download
3398 223678 Download
3399 228309 Download
3400 222813 Download
3401 209025 Download
3402 208667 Download
3403 233530 Download
3404 230489 Download
3405 222292 Download
3406 233145 Download
3407 229595 Download
3408 232934 Download
३४०९ 223780 Download
३४१० 210363 Download
3411 222124 Download
3413 221503 Download
3414 141191 Download
3415 225883 Download
3416 223130 Download
3417 230013 Download
3418 227745 Download
3421 220218 Download
3422 155919 Download
3423 222310 Download
3424 222502 Download
3425 221806 Download
3426 224759 Download
3427 221799 Download
3428 223749 Download
3430 222560 Download
3431 206751 Download
3433 220869 Download
3434 214028 Download
3435 210137 Download
3436 232937 Download
3437 221797 Download
3438 160676 Download
3439 224255 Download
3440 228282 Download
3441 218268 Download
3442 230687 Download
3444 178251 Download
3445 220949 Download
3447 162557 Download
3448 229948 Download
3449 176118 Download
3451 234527 Download
3452 213747 Download
3453 209271 Download
3454 218532 Download
3455 222512 Download
3456 227766 Download
3457 227709 Download
3458 233207 Download
3459 233477 Download
3460 209116 Download
3461 180150 Download
3462 224063 Download
3463 223339 Download
3465 158027 Download
3467 181311 Download
3468 228090 Download
3469 208608 Download
3470 209692 Download
3471 225070 Download
3472 227177 Download
3473 232087 Download
3474 228275 Download
3475 175221 Download
3476 208718 Download
3477 210236 Download
3478 212024 Download
3479 234330 Download
3480 233753 Download
3481 226539 Download
3482 228503 Download
3483 226670 Download
3484 230238 Download
3485 190641 Download
3487 226962 Download
3488 230017 Download
3489 173123 Download
3490 134892 Download
3491 203190 Download
3492 220455 Download
3493 226557 Download
3494 211821 Download
3495 229907 Download
3496 224137 Download
3498 227917 Download
3499 225936 Download
3501 170664 Download
3502 191791 Download
3503 190772 Download
3504 221439 Download
3505 220965 Download
3506 198219 Download
3507 192248 Download
3508 210112 Download
3509 227721 Download
3512 222121 Download
3513 231290 Download
3517 228732 Download
3519 222031 Download
3521 229978 Download
3523 220647 Download
3526 163080 Download
3528 208185 Download
3529 223102 Download
3533 222558 Download
3534 231481 Download
3535 230271 Download
3536 173143 Download
3537 229376 Download
3538 229384 Download
3539 186662 Download
3540 226229 Download
3541 228493 Download
3542 234153 Download
3543 215021 Download
3544 226530 Download
3545 221440 Download
3546 207499 Download
3547 232922 Download
3548 161182 Download
3549 227952 Download
3550 198916 Download
3552 154920 Download
3553 181574 Download
3554 208611 Download
3556 161820 Download
3557 156646 Download
3558 209002 Download
3559 222000 Download
3560 221361 Download
3561 234419 Download
3562 219972 Download
3565 173886 Download
3566 151027 Download
3567 234329 Download
3568 214118 Download
3569 223111 Download
3570 194140 Download
3571 230485 Download
3572 215628 Download
3574 226657 Download
3576 159815 Download
3577 234551 Download
3578 195147 Download
3579 207996 Download
3580 184002 Download
3581 206402 Download
3587 178276 Download
3589 222715 Download
3591 212774 Download
3592 200437 Download
3593 181133 Download
3595 200821 Download
3596 223789 Download
3597 226425 Download
3598 221838 Download
3599 222223 Download
3600 224880 Download
3601 180515 Download
3602 230420 Download
3603 227334 Download
3604 228753 Download
3605 234399 Download
3606 217996 Download
3607 221012 Download
3608 226504 Download
3609 233075 Download
3612 229931 Download
3613 218088 Download
3614 233137 Download
3615 226896 Download
3618 228283 Download
3619 140162 Download
3620 233004 Download
3621 162404 Download
3624 234532 Download
3627 233721 Download
3628 220836 Download
3629 224146 Download
3630 183198 Download
3631 188212 Download
3632 224175 Download
3633 225246 Download
3634 227201 Download
3635 215175 Download
3636 133917 Download
     

 

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय