Title of the document

 

समायोजन मिलानका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(सातौं सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
34 227149 Download
39 194332 Download
110 156783 Download
129 225160 Download
344 224093 Download
365 232917 Download
395 180151 Download
659 209772 Download
954 226752 Download
1063 224979 Download
1087 176550 Download
1134 141253 Download
1158 155521 Download
1205 226795 Download
1207 230040 Download
1230 232901 Download
1284 160148 Download
1326 115978 Download
1366 204503 Download
1394 228121 Download
1416 176600 Download
1539 223553 Download
1541 223457 Download
1555 220562 Download
1556 227396 Download
1713 208851 Download
1761 218816 Download
1853 224765 Download
1976 199187 Download
2040 220447 Download
2073 214995 Download
2144 224635 Download
2202 221767 Download
2212 175875 Download
2249 234398 Download
2329 234634 Download
2330 233713 Download
2355 203449 Download
2422 233537 Download
2473 218136 Download
2502 220719 Download
2517 224638 Download
2564 220456 Download
2584 232625 Download
2600 226669 Download
2606 199184 Download
2621 224868 Download
2623 223097 Download
2772 225487 Download
2824 190765 Download
2921 227028 Download
2944 226695 Download
2946 181601 Download
2989 229761 Download
3014 186013 Download
3051 221858 Download
3065 181318 Download
3069 226826 Download
3098 187769 Download
3099 162800 Download
3102 183592 Download
3103 228680 Download
3104 234220 Download
3105 210727 Download
3106 222160 Download
3107 183990 Download
3108 215257 Download
3109 188011 Download
3110 234158 Download
3112 213724 Download
3113 227563 Download
3114 229993 Download
3116 222535 Download
3117 170238 Download
3119 159185 Download
3120 234249 Download
3121 217155 Download
3122 206986 Download
3123 156045 Download
3124 199702 Download
3125 227838 Download
3126 191468 Download
3127 221864 Download
3128 230242 Download
3129 230454 Download
3130 227440 Download
3131 214148 Download
3132 227215 Download
3134 208583 Download
3135 221488 Download
3136 205389 Download
3137 212302 Download
3141 184020 Download
3142 177123 Download
3143 233023 Download
3144 211053 Download
3146 214393 Download
3147 221222 Download
3148 225230 Download
3149 234606 Download
3150 161220 Download
3151 229465 Download
3152 224720 Download
3153 226954 Download
3154 227121 Download
3155 220607 Download
3156 221135 Download
3157 227310 Download
3158 230468 Download
3159 227906 Download
3160 228713 Download
3161 124545 Download
3162 220882 Download
3163 210756 Download
3164 220480 Download
3165 223523 Download
3167 187702 Download
3168 193595 Download
3169 180170 Download
3170 220451 Download
3171 214581 Download
3172 230582 Download
3173 A163747 Download
3174 188202 Download
3175 226397 Download
3176 220873 Download
3177 220305 Download
3178 227119 Download
3179 230314 Download
3180 216741 Download
3182 206605 Download
3183 179133 Download
3184 232971 Download
3185 170158 Download
3186 100939 Download
3187 206303 Download
3189 222588 Download
3190 229076 Download
3191 233666 Download
3192 232831 Download
3193 233853 Download
3194 230756 Download
3195 211815 Download
3196 160019 Download
3197 233795 Download
3198 227421 Download
3199 177005 Download
3200 221476 Download
3201 226510 Download
3202 223064 Download
3203 215813 Download
3204 222361 Download
3205 225570 Download
3206 220453 Download
3207 226220 Download
3208 233538 Download
3209 220909 Download
3210 222514 Download
3211 179521 Download
3212 234016 Download
3214 174381 Download
3217 208489 Download
3218 230607 Download
3220 232950 Download
3221 233928 Download
3223 229568 Download
3224 195052 Download
3225 153150 Download
3226 221023 Download
3227 227997 Download
3228 175687 Download
3230 224114 Download
3231 215134 Download
3232 234358 Download
3233 233099 Download
3234 166877 Download
3235 232554 Download
3236 226591 Download
3237 221894 Download
3238 223757 Download
3239 221590 Download
3240 223568 Download
3241 233577 Download
3242 234320 Download
3243 227289 Download
3244 233703 Download
3245 223462 Download
3247 233366 Download
3248 225507 Download
3251 227036 Download
3252 227995 Download
3253 233089 Download
3254 229394 Download
3255 222610 Download
3256 222977 Download
3257 234641 Download
3258 227984 Download
3259 228651 Download
3260 228367 Download
3261 219753 Download
3262 174499 Download
3264 220011 Download
3265 175173 Download
3266 217962 Download
3268 221658 Download
3269 221514 Download
3270 208309 Download
3271 224809 Download
3272 234143 Download
3273 233679 Download
3274 112365 Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय