Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(छैटौं सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
515 232841 Download
607 170021 Download
812 194148 Download
903 228284 Download
984 215658 Download
1094 216225 Download
1106 214394 Download
1110 180934 Download
1154 190608 Download
1192 227731 Download
1214 206628 Download
1238 212074 Download
1301 206710 Download
1307 192464 Download
1373 226150 Download
1410 221348 Download
1438 197235 Download
1533 211777 Download
1553 227285 Download
1597 220594 Download
1626 229347 Download
1660 194823 Download
1727 176219 Download
1819 232955 Download
1837 227736 Download
1887 225993 Download
1894 0160950 Download
1909 232374 Download
1919 220122 Download
1961 128499 Download
1972 230766 Download
2038 162221 Download
2169 233133 Download
2214 220412 Download
2224 155493 Download
2242 222854 Download
2316 233326 Download
2336 188630 Download
2357 222511 Download
2367 232853 Download
2384 234541 Download
2400 175746 Download
2491 228376 Download
2656 221417 Download
2783 218671 Download
2802 179875 Download
2828 234595 Download
2971 220953 Download
2981 224601 Download
2984 220438 Download
2985 224743 Download
2986 221056 Download
2987 215576 Download
2988 228068 Download
2990 232666 Download
2991 224046 Download
2992 234129 Download
2993 216734 Download
2994 198662 Download
2995 222069 Download
2996 173318 Download
2997 221930 Download
2998 196825 Download
2999 172793 Download
3000 185773 Download
3001 221395 Download
3002 0172315 Download
3003 208816 Download
3005 179354 Download
3006 221966 Download
3007 221653 Download
3008 229228 Download
3009 175305 Download
3010 229622 Download
3011 220437 Download
3012 226360 Download
3013 233674 Download
3015 225913 Download
3016 227102 Download
3017 182789 Download
3018 190855 Download
3019 220918 Download
3020 233872 Download
3021 233155 Download
3022 221065 Download
3023 227422 Download
3024 227243 Download
3025 224808 Download
3026 220931 Download
3027 233491 Download
3028 222859 Download
3030 227834 Download
3031 232822 Download
3032 233106 Download
3033 228096 Download
3034 227751 Download
3035 188193 Download
3036 233334 Download
3037 228692 Download
3038 226409 Download
3039 184392 Download
3040 231446 Download
3041 227512 Download
3042 222367 Download
3043 221242 Download
3044 221197 Download
3045 229079 Download
3047 187363 Download
3048 186059 Download
3049 223696 Download
3050 222135 Download
3051 221858 Download
3052 209260 Download
3053 222742 Download
3054 223635 Download
3055 232946 Download
3056 221998 Download
3057 229783 Download
3058 223423 Download
3059 230207 Download
3060 217030 Download
3062 196039 Download
3063 156600 Download
3064 223985 Download
3066 228443 Download
3067 228981 Download
3068 224744 Download
3070 227459 Download
3071 234139 Download
3072 230133 Download
3073 222098 Download
3074 234221 Download
3075 205511 Download
3076 201237 Download
3077 209407 Download
3078 233561 Download
3080 233428 Download
3081 225914 Download
3082 194103 Download
3083 226559 Download
3085 207044 Download
3086 211482 Download
3087 156943 Download
3088 206548 Download
3089 220849 Download
3090 234234 Download
3091 233408 Download
3092 215916 Download
3093 194757 Download
3094 231836 Download
3095 188982 Download
1707 234132 Download
2737 223607 Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय