Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(पाँचौ सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
326 221695 Download
368 227988 Download
390 162456 Download
423 193635 Download
476 161280 Download
570 221138 Download
755 222206 Download
878 232970 Download
941 214599 Download
952 229923 Download
970 226258 Download
1009 226601 Download
1027 210614 Download
1042 233172 Download
1066   Download
1077 212211 Download
1111 223625 Download
1161   Download
1175 156447 Download
1262 233570 Download
1280 220596 Download
1327 223700 Download
1389 194670 Download
1420 186224 Download
1469 193328 Download
1484 228490 Download
1523 156232 Download
1567 195449 Download
1612 214339 Download
1620 216524 Download
1652 229104 Download
1692 221647 Download
1743 227527 Download
1754 221132 Download
1768 233488 Download
1786 199752 Download
1880 193539 Download
1924 227509 Download
1942 186902 Download
1975 234282 Download
1983 222271 Download
1986 228169 Download
2016 222385 Download
2020 228718 Download
2058 224142 Download
2109 222847 Download
2117 216666 Download
2137 222433 Download
2159 221580 Download
2200 210117 Download
2238 213529 Download
2379 222213 Download
2430 177899 Download
2436 230189 Download
2439 234357 Download
2445 227534 Download
2456 167352 Download
2506 174496 Download
2580 232624 Download
2584 232625 Download
2599 228285 Download
2640 208669 Download
2647 0179062 Download
2704 127597 Download
2706 214565 Download
2732 160685 Download
2745 180837 Download
2749 185905 Download
2751 209547 Download
2759 180529 Download
2760 234575 Download
2816 0178675 Download
2852 226546 Download
2859 227615 Download
2879 133086 Download
2880 227345 Download
2895 234443 Download
2896 181596 Download
2897 221223 Download
2898 213996 Download
2899 221072 Download
2900 221890 Download
2901 232461 Download
2902 223727 Download
2903 208348 Download
2904 204305 Download
2905 227172 Download
2906 226831 Download
2907 154176 Download
2908 182569 Download
2909 234006 Download
2910 227323 Download
2912 222681 Download
2913 188555 Download
2914 195949 Download
2915 228805 Download
2916 221563 Download
2917 187033 Download
2918 180573 Download
2919 234245 Download
2922 229889 Download
2923 206856 Download
2924 222574 Download
2925 234563 Download
2927 227960 Download
2928 223734 Download
2929 232352 Download
2930 220520 Download
2931 228166 Download
2932 234529 Download
2933 182165 Download
2934 221041 Download
2935 196993 Download
2936 206172 Download
2937 233591 Download
2938 197207 Download
2939 232691 Download
2940 215785 Download
2941 187330 Download
2942 215657 Download
2943 152523 Download
2945 182278 Download
2947 221287 Download
2948 151126 Download
2949 234392 Download
2950 214062 Download
2951 223513 Download
2952 234579 Download
2953 229378 Download
2954 230749 Download
2956 170209 Download
2959 208834 Download
2960 211477 Download
2961 169863 Download
2962 221655 Download
2963 181749 Download
2964 220976 Download
2965 230720 Download
2967 222754 Download
2968 227785 Download
2969 222748 Download
2970 233129 Download
2972 234205 Download
2974 224277 Download
2975 223871 Download
2977 227261 Download
2978 232814 Download
2979 221367 Download
2980 206441 Download
2982 212462 Download
2983 222453 Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय