Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(चौथो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
2785 194534 Download
2786 152829 Download
2787 228434 Download
2788 221744 Download
2789 229842 Download
2790 223066 Download
2791 189270 Download
2792 141361 Download
2793 228863 Download
2794 234048 Download
2795 221495 Download
2796 221672 Download
2797 221237 Download
2798 193334 Download
2799 229876 Download
2800 156953 Download
2803 221131 Download
2804 224819 Download
2805 155569 Download
2806 211901 Download
2807 216201 Download
2808 178278 Download
2809 183215 Download
2810 226339 Download
2812 170705 Download
2813 193972 Download
2814 230195 Download
2815 198659 Download
2817 A178572 Download
2819 230643 Download
2820 234047 Download
2821 178106 Download
2822 227099 Download
2823 129222 Download
2824 190765 Download
2825 195012 Download
2826 189193 Download
2827 150289 Download
2829 226374 Download
2830 214154 Download
2831 187378 Download
2833 211541 Download
2834 223771 Download
2835 231182 Download
2836 229939 Download
2837 212114 Download
2838 226810 Download
2839 223576 Download
2840 227693 Download
2841 177879 Download
2843 227840 Download
2844 221469 Download
2845 179870 Download
2846 216513 Download
2847 224055 Download
2848 233639 Download
2849 222265 Download
2850 222706 Download
2851 197980 Download
2853 224484 Download
2854 174873 Download
2855 226466 Download
2856 226138 Download
2857 233018 Download
2860 220624 Download
2862 198511 Download
2863 220680 Download
2864 198290 Download
2865 230513 Download
2866 220751 Download
2867 191023 Download
2868 233265 Download
2869 227763 Download
2870 228196 Download
2871 224688 Download
2872 225467 Download
2873 217035 Download
2874 223367 Download
2875 200459 Download
2876 215472 Download
2877 194722 Download
2878 220871 Download
2881 188487 Download
2882 224053 Download
2883 222073 Download
2884 221701 Download
2885 125823 Download
2886 228078 Download
2889 220967 Download
2890 222221 Download
2891 229063 Download
2892 225003 Download
2893 233122 Download
2894 232406 Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय