Title of the document

 

Budget

Budget Analysis 2070-71
Programe Budget 2070-71
Program Nepali 2070-71
eAWPB Analysis English 2071-72
eAWPB Summary English 2071-72
Program Ananysis Nepali 2071-72
Policy Prog Implementation plan 2072-73
Program English 2015-16
Program Nepali 2072-73
Summary Aalysis English 2015-16
Summary Analysis Nepali 2072-73
Summary English 2015-16
Budget Speech Action Plan 2073-74
Immediate Action Plan 2073-74 
Main Activities Nepali 2073-74 
Program Action Plan 2073-74  
Program Budget 2073-74 
Summary Analysis Nepali 2073-74
Summary Budget Nepali 2073-74

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय