Title of the document

 

समायोजन मिलानको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(नवौं सूची)

 

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
77 222489 Download
168 222658 Download
375 173503 Download
401 221436 Download
506 232595 Download
511 174793 Download
518 222822 Download
519 216764 Download
524 222061 Download
777 213040 Download
914 233364 Download
1101 229773 Download
1102 226278 Download
1105 199746 Download
1324 177043 Download
1376 206178 Download
1475 191634 Download
1495 233767 Download
1538 233069 Download
1575 197794 Download
1714 181710 Download
1791 206916 Download
1801 176195 Download
1835 179626 Download
1918 220664 Download
1956 220601 Download
1957 190706 Download
1987 177907 Download
1994 210490 Download
1997 161362 Download
2050 227726 Download
2138 149037 Download
2161 208660 Download
2276 187001 Download
2522 199201 Download
2526 189321 Download
2552 188345 Download
2660 216214 Download
2705 234026 Download
2720 221719 Download
2756 206425 Download
2776 217516 Download
     
2837 212114 Download
2919 234245 Download
2930 220520 Download
3029 178181 Download
3229 227781 Download
3263 160288 Download
3275 174542 Download
3295 234333 Download
3306 221977 Download
3360 181095 Download
3381 215182 Download
3450 220756 Download
3510 223238 Download
3515 221011 Download
3520 177414 Download
3555 221161 Download
3583 234137 Download
3589 222715 Download
3594 133485 Download
3616 220547 Download
3626 175833 Download
3631 188212 Download
3637 211979 Download
3638 185631 Download
3639 211257 Download
3640 176536 Download
3641 205809 Download
3642 229659 Download
3643 213794 Download
3644 173953 Download
3645 226204 Download
3646 209449 Download
3647 210142 Download
3648 227399 Download
3649 215260 Download
3650 234672 Download
3651 188687 Download
3652 231003 Download
3653 222299 Download
3654 223264 Download
3655 230741 Download
3656 234257 Download
3657 222576 Download
3658 214259 Download
3659 220968 Download
3660 232827 Download
3661 214752 Download
3662 139318 Download
3663 209456 Download
3664 187665 Download
3665 207488 Download
3666 209676 Download
3667 230494 Download
3668 179499 Download
3669 216726 Download
3670 178265 Download
3671 188647 Download
3672 234642 Download
3673 218483 Download
3674 199706 Download
3675 211703 Download
3676 196635 Download
3677 222964 Download
3678 180536 Download
3679 221726 Download
3680 226659 Download
3681 198793 Download
3684 173253 Download
3685 214160 Download
3686 220733 Download
3687 218074 Download
3688 187542 Download
3689 214345 Download
3690 223075 Download
3691 223867 Download
3693 223435 Download
3694 233519 Download
3695 223170 Download
3696 228864 Download
3697 233040 Download
3698 222024 Download
3699 224728 Download
3700 160800 Download
3701 217305 Download
3702 233396 Download
3703 220999 Download
3705 222884 Download
3706 216561 Download
3707 213184 Download
3708 234090 Download
3709 226517 Download
3710 228812 Download
3712 208776 Download
3713 228811 Download
3714 233461 Download
3715 221955 Download
3716 220315 Download
3717 234414 Download
3718 230933 Download
3719 170092 Download
3723 186609 Download
3724 150933 Download
3725 161702 Download
3727 221194 Download
3729 232882 Download
3730 226671 Download
3731 195697 Download
3732 221783 Download
3734 229340 Download
3735 233020 Download
3737 233245 Download
3738 211573 Download
3740 184244 Download
3741 230804 Download
3742 193538 Download
3743 228389 Download
3745 178788 Download
3746 220890 Download
3748 186280 Download
3749 191301 Download
3750 222642 Download
3751 234387 Download
3752 162770 Download
3753 227004 Download
3755 220774 Download
3757 213510 Download
3758 234469 Download
3759 222908 Download
3760 195150 Download
3761 215366 Download
3762 222333 Download
3763 141750 Download
3764 214663 Download
3765 234366 Download
3766 190988 Download
3767 221819 Download
3768 169781 Download
3769 220255 Download
3770 228879 Download
3771 227457 Download
3772 222256 Download
3773 167343 Download
3774 220808 Download
3775 221346 Download
3776 176809 Download
3777 234430 Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय